Magpadala ng Voice Messages

Magpadala Ng Voice Messages

Agad na ibahagi ang mga voice recording sa pamamagitan ng email, text, o social media

Paano namin pinangangasiwaan ang iyong mga voice message

Ang iyong mga voice message (ang audio na iyong nire-record at ipinapadala) ay ipinapadala sa internet at nai-save sa aming mga server upang maibahagi.

Ang iyong mga voice message ay maa-access ng sinumang may link na ibinibigay namin sa iyo.

Ang iyong mga voice message ay tatanggalin pagkatapos ng isang buwan. Hindi mo ito matatanggal sa iyong sarili.