Dërgo mesazhe zanore

Dërgo Mesazhe Zanore

Ndani menjëherë regjistrimet zanore me email, tekst ose media sociale

Si i trajtojmë mesazhet tuaja zanore

Mesazhet tuaja zanore (audio që regjistroni dhe dërgoni) dërgohen në internet dhe ruhen në serverët tanë në mënyrë që të ndahen.

Mesazhet tuaja zanore janë të aksesueshme për këdo me lidhjen që ju ofrojmë.

Mesazhet tuaja zanore fshihen pas një muaji. Nuk mund ta fshini vetë.