Дуут мессеж илгээх

Дуут Мессеж Илгээх

Дууны бичлэгийг имэйл, текст эсвэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр шууд хуваалцаарай

Бид таны дуут мессежийг хэрхэн зохицуулдаг

Таны дуут мессежийг (таны бичиж, илгээсэн аудио) интернетээр илгээж, хуваалцахын тулд манай серверт хадгалдаг.

Таны дуут мессежийг бид танд өгсөн линкээр хэн ч ашиглах боломжтой.

Таны дуут мессежийг нэг сарын дараа устгана. Та үүнийг өөрөө устгах боломжгүй.