ផ្ញើសារជាសំឡេង

ផ្ញើសារជាសំឡេង

ចែករំលែកការថតសំឡេងភ្លាមៗតាមរយៈអ៊ីមែល អត្ថបទ ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

របៀបដែលយើងដោះស្រាយសារជាសំឡេងរបស់អ្នក។

សារជាសំឡេងរបស់អ្នក (សំឡេងដែលអ្នកថត និងផ្ញើ) ត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិត និងរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង ដើម្បីចែករំលែក។

សារជាសំឡេងរបស់អ្នកអាចចូលប្រើបានដោយនរណាម្នាក់ដែលមានតំណភ្ជាប់ដែលយើងផ្តល់ឱ្យអ្នក។

សារជាសំឡេងរបស់អ្នកត្រូវបានលុបបន្ទាប់ពីមួយខែ។ អ្នកមិនអាចលុបវាដោយខ្លួនឯងបានទេ។