Xa suab lus

Xa Suab Lus

Qhia tawm suab kaw tam sim ntawm email, ntawv nyeem, lossis kev tshaj xov xwm

Yuav ua li cas peb lis koj lub suab lus

Koj lub suab lus (lub suab koj kaw thiab xa) raug xa tawm hauv internet thiab khaws cia rau ntawm peb cov servers thiaj li yuav muab sib qhia.

Koj lub suab lus tuaj yeem siv tau rau txhua tus nrog qhov txuas peb muab rau koj.

Koj lub suab lus raug muab tshem tawm tom qab ib hlis. Koj tsis tuaj yeem rho tawm koj tus kheej.