ارسال پیام های صوتی

ارسال پیام های صوتی

فوراً صداهای ضبط شده را از طریق ایمیل، متن یا رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

نحوه برخورد ما با پیام های صوتی شما

پیام‌های صوتی شما (صدایی که ضبط و ارسال می‌کنید) از طریق اینترنت ارسال می‌شوند و در سرورهای ما ذخیره می‌شوند تا به اشتراک گذاشته شوند.

پیام‌های صوتی شما با پیوندی که ما در اختیار شما قرار می‌دهیم برای هر کسی قابل دسترسی است.

پیام های صوتی شما پس از یک ماه حذف می شوند. شما خودتان نمی توانید آن را حذف کنید.